OBVESTILA

19. 9. 2023
NOVO NA PODROČJU EVIDENTIRANJA DELOVNEGA ČASA

NOVO NA PODROČJU EVIDENTIRANJA DELOVNEGA ČASA

20.11.2023 začnejo veljati določbe novega  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

BISTVENE NOVOSTI:

 1. sprememba opredelitve razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa – kot delavec se po novem šteje vsaka oseba, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, če delo opravlja osebno in je vključena v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika (študenti, dijaki, upokojenci,honorarni delavci..);

 

 1. evidenca mora vsebovati po novem naslednje podatke:
 • podatke o številu ur,
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 • opravljene ure v času nadurnega dela,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa,
 • čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 • izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa;
 1. obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne ter pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa;

 

 1. obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa in da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco;

 

 1. obvezna uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa za delodajalce ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev določb delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih ali zaradi vodenja evidenc po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti;

 

 

Več o noveli na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1574/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-evidencah-na-podrocju-dela-in-socialne-varnosti-zepdsv-a .

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo (tina@zaman.si)

 

 

Vaš računovodski servis

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo