Obvestila

Najljubše reči v mojem življenju nič ne stanejo.
Resnično jasno je, da je najbolj dragocena reč, ki jo imamo, čas.
(Steve Jobs)

19. 9. 2023
OBVESTILO – UPRAVIČENCI DONACIJ za leto 2023

OBVESTILO – UPRAVIČENCI DONACIJ za leto 2023

 

V Uradnem listu RS, št. 98/2023 z dne 15.9.2023, je objavljen seznam upravičencev donacij za leto 2023 (strani 7908 do 8253).

Pošiljamo povezavo do uradnega lista, da lahko tudi vi preverite, če ste na seznamu: https://www.uradni-list.si/ .

 

 

Vaš računovodski servis

19. 9. 2023
NOVO NA PODROČJU EVIDENTIRANJA DELOVNEGA ČASA

NOVO NA PODROČJU EVIDENTIRANJA DELOVNEGA ČASA

20.11.2023 začnejo veljati določbe novega  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

BISTVENE NOVOSTI:

 1. sprememba opredelitve razmerja, za katero je treba voditi evidenco o izrabi delovnega časa – kot delavec se po novem šteje vsaka oseba, ki na kakršnikoli pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, če delo opravlja osebno in je vključena v delovni proces delodajalca ali pretežno uporablja sredstva za opravljanje dela, ki so del delovnega procesa uporabnika (študenti, dijaki, upokojenci,honorarni delavci..);

 

 1. evidenca mora vsebovati po novem naslednje podatke:
 • podatke o številu ur,
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 • opravljene ure v času nadurnega dela,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 • število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa,
 • čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 • izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela, dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno prerazporeditev polnega delovnega časa;
 1. obveznost delodajalca, da delavca pisno obvesti o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne ter pravica delavca, da od delodajalca enkrat tedensko zahteva, da ga pisno seznani s podatki iz evidence o izrabi delovnega časa;

 

 1. obveznost delodajalca, da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani evidenco o izrabi delovnega časa in da na sedežu oziroma na kraju opravljanja dela hrani vso delovnopravno dokumentacijo, na podlagi katere se vpisujejo podatki v evidenco;

 

 1. obvezna uvedbo elektronskega načina vodenja evidence o izrabi delovnega časa za delodajalce ki jim bo izrečena globa zaradi kršitev določb delovnega časa po Zakonu o delovnih razmerjih ali zaradi vodenja evidenc po Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti;

 

 

Več o noveli na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1574/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-evidencah-na-podrocju-dela-in-socialne-varnosti-zepdsv-a .

 

V prilogi pošiljamo tudi osnutek evidence (ena od možnosti – sama oblika ni predpisana, pomembno je le, da vsebuje zgoraj navedene podatke).

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo (tina@zaman.si)

 

 

Vaš računovodski servis

4. 9. 2023
Pomembne informacije za vse, ki zaposlene napotujejo na delo v tujino! Spremenjene določbe Zakona o čezmejnem izvajanju se začnejo uporabljati s 1.1.2024!

Bistvene novosti novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev:

 1. Osnova za obračun in plačilo prispevkov pa se od 1.1.2024 za napotene delavce spremeni.  Torej, to pomeni, da se za izplačila plače za obdobje od 1.1.2024 dalje tudi za delavce napotene na delo v tujino v osnovo za obračun in plačilo prispevkov všteva celotna izplačana plača, tudi dodatek za delo v tujini, ki je bil do sedaj obdavčen le z dohodnino, ne pa tudi s prispevki. To pomeni, da se ukinja izjema glede določitve nižje osnove za plačilo prispevkov zaposlenih oseb vključenih v sistem socialnega zavarovanja v RS za čas napotitve na delo v tujino. Posledica je povišanje stroška plače.

 

 1. Delodajalec mora ZZZS obveščati o vseh spremembah (zlasti, če napotitev ni bila izvedena ali predčasno zaključena). Vse spremembe pa bo potrebno sporočati sproti, ko te nastanejo, in sicer v petih dneh.  Na podlagi tega bo Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) ustrezno spremenil obdobje veljavnosti potrdila A1.  Po novem pa bo lahko vlagatelj v obdobju šestih mesecev po poteku veljavnosti potrdila A1 Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) obvestil, da je bil začetek napotitve poznejši od datuma začetka veljavnosti izdanega potrdila A1 oziroma se je napotitev predčasno prenehala ali se ta sploh ni izvršila.

 

 1. Zakon na novo tudi določa, da se v primeru pravice delavca do dela prostih dni, praznikov, krajšega dopusta ali krajše odsotnosti z dela zaradi začasne nezmožnosti za delo ne šteje za prekinitev čezmejnega izvajanja storitev oziroma za prekinitev napotitve delavca.

 

 1. Nove so določbe glede ugotavljanja resničnosti izjave o izpolnjevanju pogojev za izdajo A1 potrdil.

 

 1. Za statistične in raziskovalne namene se bodo vodile tudi evidence s strani naših pristojnih organov (evidence prijav izvajanja storitev, izdanih potrdil A1, o nadzorih na cesti na področju mendarodnega prometa) , kot tudi izmenjevale informacije med državami članicami.

Več o novem zakonu na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8529

 

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo.

 

Vaš računovodski servis

18. 8. 2023
BISTVENE POMOČI OB POPLAVAH V AVGUSTU 2023

Državni zbor RS je na seji 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F).

 

BISTVENI UKREPI:

 

 1. PODROČJE DELA

 

 • VIŠJA SILA

–     delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 (sem se šteje: nezmožnost prihoda na delo, nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali opravljanja nujnih ravnanj za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali ter odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine nezmožnosti opravljanja dela zaradi posledic naravne nesreče), je upravičen do nadomestila plače v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače;

–     delodajalec: pravica do povračila v celoti izplačanih nadomestil plače delavca, v 15 dneh od uveljavitve novele oz. v 15 dneh od odsotnosti delavca – elektronske vloge na voljo od 17. avgusta dalje;

–     upravičenost do povračila nadomestil plač: od 3. avgusta do 31. decembra 2023;

–     delavec mora najpozneje v 3 delovnih dneh od uveljavitve tega zakona ali v treh delovnih dneh od nastanka razloga obvestiti delodajalca;

–     prepoved začetka postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je prejemal povračilo nadomestil, in sicer v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delavcev;

–     prepoved izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oz. za leto 2023 (velja za izplačila od 3.8.2023 dalje);

 

 • ČAKANJE NA DELO

–           pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v RS, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav;

–           upravičenost: največ za obdobje od 3. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023, ukrep lahko vlada podaljša;

–           delavec prejme nadomestilo višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ne sme pa biti nižje od minimalne plače v RS;

–           država zagotovi višino delnega povračila nadomestila plače v višini 80 % nadomestila plače (II.bruto) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS za mesec maj 2023;

–           prepoved odpuščanj iz poslovnih razlogov in delitve dobička (kot navedeno pri višji sili);

–           prejemnik državne pomoči na zahtevo pristojnega organa predloži dokazila o višini dejanske škode;

 

 • ENKRATNA SOLIDARNOSTNA POMOČ
 •     delodajalec lahko zagotovi svojim zaposlenim solidarnostno pomoč za primer naravne nesreče (podlaga kolektivna pogodba ali interni akti delodajalca);
 •     enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, se do višine 10.000 eurov ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja (sicer je le-ta za primere elementarne nesreče neobdavčena do višini 2.000,00 EUR) ;

 

 1. SAMOZAPOSLENI

–           upravičenec: tisti, ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 in zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu;

–           pomoč: 1.200 EUR na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023. Pomoč za samozaposlene je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov;

–           šteje se, da upravičenec zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 upadli za več kot 50 odstotkov glede na leto 2022;

 

 1. PROSTOVOLJCI

–           prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ 7 delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav (upravičenost se izkazuje na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu);

–           izplačana nadomestila plač prostovoljcev, povrne RS v celoti;

 

 1. ENKRATNA SOLIDARNOSTNA POMOČ

–           enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, se do višine 10.000 eurov ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja;

 

 1. DODATNA OLAJŠAVA

–           zavezanec lahko uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun RS, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (šteje znesek vseh plačil do 31. decembra 2023 na za ta namen posebej oblikovan račun RS);

 

 1. KREDITNE OBVEZNOSTI

–           javni sklad, katerega ustanoviteljica je RS, ki preko javnih razpisov ali javnih pozivov izvaja kreditiranje, lahko zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav iz avgusta 2023, odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe;

–           odlog se sklene v obliki aneksa k kreditni pogodbi. Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga – največ pa 12 mesecev;

 

 1. PREDPLAČILA V GOSPODARSTVU

–           predplačilo sredstev se lahko dodeli upravičencem, ki zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje na podlagi predhodnega programa odprave posledic naravne nesreče, in sicer do višine 10% predhodne ocene;

 

DODATNO –  ZAČASNI UKREPI V UPRAVNIH ZADEVAH (FURS):

 • odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe…) za največ 24 mesecev, če zavezanec utemelji, da iz upravičenega razloga , ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. Zahteva se lahko vloži do 6.9.2023;
 • predlaganje obračunov po izteku predpisanega roka (52. člen Zakona o davčnem postopku) in predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka (62. člen Zakon o davčnem postopku), vse v primeru opravičljivih razlogov.
 • vrnitev v prejšnje stanje (103. do 108. člen ZUP) Zakon o splošnem upravnem postopku omogoča vrnitev v prejšnje stanje, če je stranka iz  opravičenih vzrokov zamudila rok ali narok ali kakšno drugo dejanje postopka (procesni roki);
 • sprememba oziroma znižanje akontacije davka (9. odstavek 371. člena in 1. odstavek 299. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2): če se davčna osnova za tekoče leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, se lahko tekom leta spremeni z vlogo za medletno spremembo višine predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO);
 • možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov (101., 102. in 103. člen ZDavP-2);
 • zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov: kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevki se zmanjšajo ali odpišejo le v primeru, če je škoda ocenila pristojna komisija za ocenjevanje škode;

 

 

Več podrobnosti o navedenih ukrepih si lahko preberete na: Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Finančno upravo (dopolnjeno) | GOV.SI, Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

 

Upamo, da vas poplave niso prizadele, in da zgoraj navedenih pomoči ne potrebujete.

V nasprotnem primeru pa vas prosimo, da nas o koriščenju zgoraj navedenih pomoči pravočasno obvestite.

Vaš računovodski servis

11. 7. 2023
OBVESTILO – Evidenca trga nepremičnin (ETN)

Pravne osebe in samostojni podjetniki so dolžni poročati o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, pri katerih se obračuna DDV, in o odplačnih najemnih poslih s stavbami in deli stavb, ki so sklenjeni za min. 6 mesecev. Poroča se preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih (aplikacija ETN, dosegljiva na strani: https://www.e-prostor.gov.si/podrocja/trg-in-vrednosti-nepremicnin/trg-nepremicnin/?acitem=1976-1977 ).Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin, za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in druge namene, določene z zakonom.

 

 

 1. KUPOPRODAJNI PRAVNI  POSLI (odplačni pravni posli, tudi finančni lizing):

 

 • zavezanec za poročanje:  prodajalci –  za posle, za katere je bil obračunan DDV
 • rok za poročanje: do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem so bili sklenjeni posamezni kupoprodajni pravni posli oziroma je bila vložena napoved za odmero davka na promet nepremičnin.

 

 1. NAJEMNI PRAVNI POSLI (oddajanje stavb in delov stavb v odplačni najem, sklenjeni za min. 6 mesecev):
 • zavezanci za poročanje:     – najemojemalci pravne osebe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja

v najem – pri najemanju od fizičnih oseb

– najemodajalci pravne osebe ali s.p.

 

 • rok za poročanje: do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen najemni pravni posel ali dodatek k najemni pogodbi
 • poroča se tudi sprememba najemnine in trajanje najema ter o predčasni prekinitvi najemne pogodbe
 • poročajo tudi najemniki, ki oddajajo nepremičnino v podnajem

 

 

ZMVN-1 določa kazni za zavezance, ki ne sporočajo podatkov v ETN. Več o tem lahko preberete na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7124 .

 

 

V izogib morebitnim kaznim vas želimo opomniti, da preverite, ali ste morebitne najemne/kupoprodajne posle v ETN poročali, v kolikor ste glede na zgoraj navedene pogoje k temu zavezani.

Če želite, da poročanje v vašem imenu opravimo v našem računovodstvu, nam to sporočite.

 

Vaš računovodski servis.

4. 5. 2023
OBVESTILO – REGRES 2023 do 1.7.2023

OBVESTILO – REGRES 2023 do 1.7.2023

Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres za leto 2023 svojim zaposlenim izplačati  do 1. julija 2023, če kolektivna pogodba dovoljuje, pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca, določi kasnejši rok, vendar najkasneje do 1. novembra 2023.

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Sorazmernost se praviloma računa tudi po dnevih zaposlitve, kadar oseba ni zaposlena cel mesec.

Za leto 2023 velja, da je regres v višini 100 % zadnje znane PP v RS neobdavčen. Do te višine ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine.

Izplačilo regresa v mesecu MAJU:

Minimalni znesek regresa za leto 2023: 1.203,36 €

Maksimalni znesek regresa za leto 2023: 2.132,58 €

Različne kolektivne pogodbe lahko določajo višje zneske minimalnega regresa.

Letni limit za neobdavčen regres znaša 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS (izenačitev vseh zavezancev, saj znesek povprečne mesečne plače variira). V kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, pa bi bil ta znesek višji od letnega limita, bo razlika obdavčena preko letne odmere dohodnine, ne pa tudi oprispevčena.

Vir: ZDR-1 (Uradni list RS, št.81/19) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 66/19).

Vaš računovodski servis.

3. 5. 2023
OBVESTILO – Nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

V Uradnem listu RS, št. 46/2023 z dne 21. 4. 2023 je objavljena nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP), ki se začne uporabljati 1.5.2023.

Veljavnost: za delodajalce, ki so člani ZDOPS (Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije) in kot glavno dejavnost opravljajo obrtno dejavnost po Uredbi o obrtnih dejavnostih in Listi dejavnosti, ki se po Obrtnem zakonu običajno opravljajo na obrtni način.

OPOZARJAMO:  Tudi če vas slednja kolektivna pogodba ne zavezuje, ker niste član ZDOPS, vaša glavna dejavnost pa je obrtna dejavnost po KPOP, in vas ne zavezuje tudi nobena druga kolektivna pogodba, ste upoštevaje novo sodno prakso dolžni delavcem zagotoviti povračilo stroškov v zvezi z delom in dodatkov v minimalni višini, kot jih določa KPOP.

Več o novi KPOP: Sklenjena je bila nova Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (svetovanje.si)

Vaš računovodski servis.

24. 4. 2023
OBVESTILO – ROK ZA DOPLAČILO DAVKA za 2022 SE IZTEKA

Spoštovani,

da bodo prazniki čim bolj mirni in lepi, samo prijazen opomnik, da se do konca meseca iztečejo roki za doplačila davka po obračunu za leto 2022.

Vaš računovodski servis.

24. 4. 2023
OBVESTILO – petek 28.4.2023 kolektivni dopust

Spoštovani,

obveščamo vas, da imamo v petek, 28.4.2023 kolektivni dopust.

 

Vse lepo vam želimo.

Vaš računovodski servis

13. 4. 2023
OBVESTILO – REGRES 2023 do 1.7.2023

Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada pravica do letnega dopusta. Delodajalci morajo regres za leto 2023 svojim zaposlenim izplačati  do 1. julija 2023, če kolektivna pogodba dovoljuje, pa se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca, določi kasnejši rok, vendar najkasneje do 1. novembra 2023. 

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta in sicer 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve. Sorazmernost se praviloma računa tudi po dnevih zaposlitve, kadar oseba ni zaposlena cel mesec.

Za leto 2023 velja, da je regres v višini 100 % zadnje znane PP v RS neobdavčen. Do te višine ni potrebno obračunati prispevkov in akontacije dohodnine.

Izplačilo regresa v mesecu APRILU:

Minimalni znesek regresa za leto 2023: 1.203,36 €

Maksimalni znesek regresa za leto 2023: 2.144,72 €

Letni limit za neobdavčitev regresa znaša 100% povprečne letne plače zaposlenih v RS (izenačitev vseh zavezancev, saj znesek povprečne mesečne plače variira). V kolikor bo delodajalec izplačal regres do neobdavčenega zneska, pa bi bil ta znesek višji od letnega limita, bo razlika obdavčena preko letne odmere dohodnine, ne pa tudi oprispevčena.

Vir: ZDR-1 (Uradni list RS, št.81/19) in Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 66/19)

29. 9. 2022
ZAPOSLITVENI OGLAS –  RAČUNOVODJA M/Ž

Če si želiš postati del uspešne računovodske ekipe, če te vodi želja po novih poslovnih izzivih in poglobitvi računovodskih znanj – dobrodošel!

Iščemo osebo – sodelavca, ki ima:

 • najmanj dve leti izkušenj na področju računovodstva, davčnega svetovanja,
 • vsaj V. stopnjo izobrazbe, smer računovodstvo, ekonomija,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanje uporabe MS Office, predvsem Microsoft Excel,
 • timski duh,
 • veselje za delo z ljudmi.

Delo obsega:

 • usklajevanje saldov, kompletiranje in knjiženje dospelih in izdanih računov s spremnimi dokumenti,
 • skrb za pravilno likvidacijo računov,
 • priprava dokumentacije, vodenje evidence dospelih računov,
 • reševanje reklamacij,
 • obračun plač,
 • skrb za stalno strokovno usposabljanje, poznavanje in nenehno spremljanje in učenje nove zakonodaje,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • izdelava zaključnih računov,
 • obračun DDV in ostala računovodska dela.

Če te je oglas pritegnil, nam svoje motivacijsko pismo s priloženim CV pošlji po e-pošti na tina@zaman.si, najkasneje do 31.10.2022.

Zaman d.o.o.

14. 3. 2022
ZAPOSLITVENI OGLAS –  RAČUNOVODJA M/Ž

Če si želiš postati del uspešne računovodske ekipe, če te vodi želja po novih poslovnih izzivih in poglobitvi računovodskih znanj – dobrodošel!

Iščemo osebo – sodelavca, ki ima:

 • najmanj dve leti izkušenj na področju računovodstva, davčnega svetovanja,
 • vsaj V. stopnjo izobrazbe, smer računovodstvo, ekonomija,
 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanje uporabe MS Office, predvsem Microsoft Excel,
 • timski duh,
 • veselje za delo z ljudmi.

Delo obsega:

 • usklajevanje saldov, kompletiranje in knjiženje dospelih in izdanih računov s spremnimi dokumenti,
 • skrb za pravilno likvidacijo računov,
 • priprava dokumentacije, vodenje evidence dospelih računov,
 • reševanje reklamacij,
 • obračun plač,
 • skrb za stalno strokovno usposabljanje, poznavanje in nenehno spremljanje in učenje nove zakonodaje,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • izdelava zaključnih računov,
 • obračun DDV in ostala računovodska dela.

Če te je oglas pritegnil, nam svoje motivacijsko pismo s priloženim CV pošlji po e-pošti na tina@zaman.si, najkasneje do 29.3.2022.

Zaman d.o.o.

 

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo