Storitve

Podjetje zaman d.o.o. s svojimi storitvami
prispeva tudi k vaši uspešnosti, kajti

uspešni ljudje ne razmišljajo o preteklih napakah,
ne iščejo krivcev,
ne odlašajo,
se ne izogibajo odgovornosti,
se ne izogibajo ljudem, ki jim prinašajo slabe novice,
ne izkoriščajo drugih zaradi lastne koristi,
vse svoje moči ne osredotočijo zgolj na vrh,
upoštevajo dejstva,
upoštevajo tudi nasvete, ne le lastnih občutkov,
ne dovolijo, da bi zaradi čustvenih izbruhov sprejeli slabe odločitve,
bolj kot statusni simbol, visoke plače in nadzor so jim pomembni ljudje.

Glavne dejavnosti, ki jih družba zaman d.o.o. ponuja vsem pravnim in fizičnim osebam,
so računovodstvo, knjigovodstvo, kadrovsko in davčno svetovanje. V sklopu naše celovite
računovodske rešitve vam ponujamo naslednje storitve:

Uspešni ljudje se učijo tako, da se nečesa lotijo in to opravljajo.
Njihovi vodje pa so se naučili tako, da so opravili še veliko več reči.
(Roger Fritz)

Vodenje poslovnih knjig

1.

vodenje poslovnih knjig za vse pravne osebe in samostojne podjetnike (enostavno ali dvostavno, po dejanskih ali normiranih odhodkih), v skladu z zakonodajo

2.

analitično knjigovodstvo

3.

izpisi odprtih postavk

4.

obračun obresti

5.

vodenje trgovske evidence

6.

plačilni promet

7.

materialno knjigovodstvo

8.

priprava kompenzacij, cesij, asignacij

Sestavljanje zakonsko predpisanih poročil

1.

obračun DDV

2.

poročila Banki Slovenije in Statističnemu uradu RS

3.

izdelava davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti

4.

izdelava letnega poročila

5.

izdelava letnih izkazov uspeha, izkazov stanja, obračunov davka od dohodkov pravnih oseb, izkaz denarnih tokov, izkazov finančnih tokov, izkazov dobička oziroma kritja izgube

6.

pomoč pri izdelavi poslovnega poročila

7.

konsolidirani računovodski izkazi za povezana podjetja

8.

izdelava obrazcev za ZPIZ (M4)

Kadrovske storitve in obračun plač

1.

obračun plač

2.

obračun regresa

3.

obračun pogodb o delu, avtorskih honorarjev, najemnin, izplačil iz dobička, obresti, kapitalskih dobičkov …

4.

pošiljanje podatkov dohodnine DURS-u in priprava poročil v zvezi z osebnimi dohodki

5.

urejanje prijav/odjav/sprememb zavarovanja iz naslova delovnega razmerja in iz naslova drugih pravnih razmerij (podjemna pogodba, delo družinskih članov …)

6.

svetovanje in spremljanje zakonskih in pogodbenih sprememb s področja zakonodaje o osebnih prejemkih ter minimiziranja stroškov plač

7.

pogodbe o zaposlitvi

8.

pridobivanje delovnih dovoljenj za tujce

9.

urejanje zdravstvenih zavarovanj

10.

priprava napotnic za zdravstveni pregled

11.

varstvo pri delu

12.

priprava obvestil o letnih dopustih

13.

odjave zaposlenih idr.

14.

priprava dokumentacije za prijavo na razpise za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za zaposlitev

15.

refundacije

16.

redna mesečna in letna poročanja

Davčno in pravno svetovanje

1.

ustanovitev podjetja v različnih organizacijskih oblikah

2.

svetovanje v postopkih ustanovitve in delovanja invalidskih podjetij

3.

izdelava obveznih oz. priporočljivih internih aktov

4.

priprava pogodb v okviru vašega poslovanja

5.

statusno preoblikovanje družb

6.

prodaja poslovnih deležev

7.

svetovanje pri prometu z nepremičninami

8.

svetovanje na področju osebne dohodnine ter socialnih prispevkov

9.

optimizacija obdavčitve pravnih oseb

10.

svetovanje pri obdavčitvi z DDV

11.

davčni skrbni pregled

12.

transferne cene

13.

sodelovanje v davčnih postopkih

14.

seznanitev z minimalnimi in priporočljivimi standardi, ki se navezujejo na delovno pravo

15.

spremljanje in seznanjanje z novostmi delovnopravne zakonodaje in predlaganje ustreznih rešitev

16.

sodelovanje pri delovni inšpekciji

17.

vložitev predlogov za izvršbo in prijave terjatev v stečajne oz. postopke prisilne

V zahtevnejših pravnih postopkih sodelujemo s priznanimi odvetniškimi družbami -
vse z namenom, da Vam zagotovimo najboljšo možno pomoč in najbolj strokovne odgovore.

Priprava e-izvršb

1.

priprava in vložitev predloga za izvršbo na podlagi verodostojne listine

2.

priprava ugovorov na izvršbe

Finančne storitve

1.

priprava dokumentacije za pridobitev kreditov

Izobraževanja

1.

Interna in zunanja izobraževanja

Izdelava poslovnih načrtov in investicijskih elaboratov

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti