OBVESTILA

18. 8. 2023
BISTVENE POMOČI OB POPLAVAH V AVGUSTU 2023

Državni zbor RS je na seji 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F).

 

BISTVENI UKREPI:

 

 1. PODROČJE DELA

 

 • VIŠJA SILA

–     delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 (sem se šteje: nezmožnost prihoda na delo, nezmožnost opravljanja dela zaradi opravljanja nujnih ravnanj odpravljanja škode ali opravljanja nujnih ravnanj za zavarovanje življenja ali zdravja ljudi in živali ter odvračanje in preprečevanje škode ali druge okoliščine nezmožnosti opravljanja dela zaradi posledic naravne nesreče), je upravičen do nadomestila plače v višini 80 odstotkov plače, ki bi jo prejel, če bi delal, pri čemer nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače;

–     delodajalec: pravica do povračila v celoti izplačanih nadomestil plače delavca, v 15 dneh od uveljavitve novele oz. v 15 dneh od odsotnosti delavca – elektronske vloge na voljo od 17. avgusta dalje;

–     upravičenost do povračila nadomestil plač: od 3. avgusta do 31. decembra 2023;

–     delavec mora najpozneje v 3 delovnih dneh od uveljavitve tega zakona ali v treh delovnih dneh od nastanka razloga obvestiti delodajalca;

–     prepoved začetka postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere je prejemal povračilo nadomestil, in sicer v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače delavcev;

–     prepoved izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačila nagrad poslovodstvu oz. dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2023 oz. za leto 2023 (velja za izplačila od 3.8.2023 dalje);

 

 • ČAKANJE NA DELO

–           pravico do delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo lahko uveljavlja vsak delodajalec v RS, registriran najpozneje na dan 2. avgust 2023, ki delavcem začasno ne more zagotavljati dela zaradi posledic poplav;

–           upravičenost: največ za obdobje od 3. avgusta 2023 do 31. oktobra 2023, ukrep lahko vlada podaljša;

–           delavec prejme nadomestilo višini 80 odstotkov osnove iz sedmega odstavka 137. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ne sme pa biti nižje od minimalne plače v RS;

–           država zagotovi višino delnega povračila nadomestila plače v višini 80 % nadomestila plače (II.bruto) in je omejena z višino povprečne mesečne plače v RS za mesec maj 2023;

–           prepoved odpuščanj iz poslovnih razlogov in delitve dobička (kot navedeno pri višji sili);

–           prejemnik državne pomoči na zahtevo pristojnega organa predloži dokazila o višini dejanske škode;

 

 • ENKRATNA SOLIDARNOSTNA POMOČ
 •     delodajalec lahko zagotovi svojim zaposlenim solidarnostno pomoč za primer naravne nesreče (podlaga kolektivna pogodba ali interni akti delodajalca);
 •     enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, se do višine 10.000 eurov ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja (sicer je le-ta za primere elementarne nesreče neobdavčena do višini 2.000,00 EUR) ;

 

 1. SAMOZAPOSLENI

–           upravičenec: tisti, ki je opravljala dejavnost najmanj od 1. julija 2023 in zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu;

–           pomoč: 1.200 EUR na mesec za avgust, september, oktober, november in december 2023. Pomoč za samozaposlene je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov;

–           šteje se, da upravičenec zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo prihodki upravičenca v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 upadli za več kot 50 odstotkov glede na leto 2022;

 

 1. PROSTOVOLJCI

–           prostovoljec, ki opravlja prostovoljsko delo v okviru prostovoljske organizacije, ima pravico do plačane odsotnosti z dela največ 7 delovnih dni zaradi odpravljanja posledic poplav (upravičenost se izkazuje na podlagi potrdila prostovoljske organizacije o opravljenem prostovoljskem delu);

–           izplačana nadomestila plač prostovoljcev, povrne RS v celoti;

 

 1. ENKRATNA SOLIDARNOSTNA POMOČ

–           enkratna solidarnostna pomoč, ki jo izplača delodajalec v letu 2023, za hujšo škodo, nastalo delojemalcu zaradi naravne nesreče poplav v avgustu 2023, se do višine 10.000 eurov ne všteva v davčno osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja;

 

 1. DODATNA OLAJŠAVA

–           zavezanec lahko uveljavlja dodatno zmanjšanje davčne osnove davčnega obdobja za celoten znesek plačil v denarju za namen odprave posledic poplav v avgustu 2023, plačan na za ta namen posebej oblikovan račun RS, vendar največ do višine davčne osnove davčnega obdobja (šteje znesek vseh plačil do 31. decembra 2023 na za ta namen posebej oblikovan račun RS);

 

 1. KREDITNE OBVEZNOSTI

–           javni sklad, katerega ustanoviteljica je RS, ki preko javnih razpisov ali javnih pozivov izvaja kreditiranje, lahko zaradi okoliščin, povezanih s posledicami poplav iz avgusta 2023, odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe;

–           odlog se sklene v obliki aneksa k kreditni pogodbi. Odlog plačila pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga – največ pa 12 mesecev;

 

 1. PREDPLAČILA V GOSPODARSTVU

–           predplačilo sredstev se lahko dodeli upravičencem, ki zaradi posledic naravne nesreče ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje na podlagi predhodnega programa odprave posledic naravne nesreče, in sicer do višine 10% predhodne ocene;

 

DODATNO –  ZAČASNI UKREPI V UPRAVNIH ZADEVAH (FURS):

 • odlog plačila obveznosti (davki, prispevki, globe…) za največ 24 mesecev, če zavezanec utemelji, da iz upravičenega razloga , ki je povezan s poplavami, ne more plačati pravočasno. Zahteva se lahko vloži do 6.9.2023;
 • predlaganje obračunov po izteku predpisanega roka (52. člen Zakona o davčnem postopku) in predložitev davčne napovedi po izteku predpisanega roka (62. člen Zakon o davčnem postopku), vse v primeru opravičljivih razlogov.
 • vrnitev v prejšnje stanje (103. do 108. člen ZUP) Zakon o splošnem upravnem postopku omogoča vrnitev v prejšnje stanje, če je stranka iz  opravičenih vzrokov zamudila rok ali narok ali kakšno drugo dejanje postopka (procesni roki);
 • sprememba oziroma znižanje akontacije davka (9. odstavek 371. člena in 1. odstavek 299. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2): če se davčna osnova za tekoče leto razlikuje od davčne osnove za predhodno davčno leto, se lahko tekom leta spremeni z vlogo za medletno spremembo višine predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) in davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO);
 • možnost vložitve vloge za ugodnejši način odplačevanja davkov (101., 102. in 103. člen ZDavP-2);
 • zmanjšanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov: kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Prispevki se zmanjšajo ali odpišejo le v primeru, če je škoda ocenila pristojna komisija za ocenjevanje škode;

 

 

Več podrobnosti o navedenih ukrepih si lahko preberete na: Začasni ukrepi za pomoč zavezancem pri poslovanju s Finančno upravo (dopolnjeno) | GOV.SI, Vsebina Uradnega lista | Uradni list (uradni-list.si)

 

Upamo, da vas poplave niso prizadele, in da zgoraj navedenih pomoči ne potrebujete.

V nasprotnem primeru pa vas prosimo, da nas o koriščenju zgoraj navedenih pomoči pravočasno obvestite.

Vaš računovodski servis

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti