OBVESTILA

11. 7. 2023
OBVESTILO – Evidenca trga nepremičnin (ETN)

Pravne osebe in samostojni podjetniki so dolžni poročati o sklenjenih kupoprodajnih poslih z nepremičninami, pri katerih se obračuna DDV, in o odplačnih najemnih poslih s stavbami in deli stavb, ki so sklenjeni za min. 6 mesecev. Poroča se preko spletnega programa za poročanje o najemnih poslih (aplikacija ETN, dosegljiva na strani: https://www.e-prostor.gov.si/podrocja/trg-in-vrednosti-nepremicnin/trg-nepremicnin/?acitem=1976-1977 ).Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja dejanskih podatkov o stanju na trgu nepremičnin, za namene množičnega vrednotenja ter za davčne in druge namene, določene z zakonom.

 

 

  1. KUPOPRODAJNI PRAVNI  POSLI (odplačni pravni posli, tudi finančni lizing):

 

  • zavezanec za poročanje:  prodajalci –  za posle, za katere je bil obračunan DDV
  • rok za poročanje: do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem so bili sklenjeni posamezni kupoprodajni pravni posli oziroma je bila vložena napoved za odmero davka na promet nepremičnin.

 

  1. NAJEMNI PRAVNI POSLI (oddajanje stavb in delov stavb v odplačni najem, sklenjeni za min. 6 mesecev):
  • zavezanci za poročanje:     – najemojemalci pravne osebe, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja

v najem – pri najemanju od fizičnih oseb

– najemodajalci pravne osebe ali s.p.

 

  • rok za poročanje: do 15. dne v mesecu po mesecu, v katerem je bil sklenjen najemni pravni posel ali dodatek k najemni pogodbi
  • poroča se tudi sprememba najemnine in trajanje najema ter o predčasni prekinitvi najemne pogodbe
  • poročajo tudi najemniki, ki oddajajo nepremičnino v podnajem

 

 

ZMVN-1 določa kazni za zavezance, ki ne sporočajo podatkov v ETN. Več o tem lahko preberete na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7124 .

 

 

V izogib morebitnim kaznim vas želimo opomniti, da preverite, ali ste morebitne najemne/kupoprodajne posle v ETN poročali, v kolikor ste glede na zgoraj navedene pogoje k temu zavezani.

Če želite, da poročanje v vašem imenu opravimo v našem računovodstvu, nam to sporočite.

 

Vaš računovodski servis.

© zaman d.o.o. 2016 | Vse pravice pridržane | Pravno obvestilo | Politika zasebnosti